Скачать .docx  

Реферат: SWOT-аналіз діяльності ЗАТ Рівне-Борошно

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудиту

Індивідуальна робота з дисципліни

"Стратегічний аналіз"

на тему

"SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

Рівне - 2010

Зміст

Вступ

1. Сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"

2. Можливості і загрози ЗАТ "Рівне-Борошно"

3. Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями і загрозами ринку

Висновок


Вступ

Сьогодні компанії працюють в умовах великої невизначеності. Їм доводиться розв’язувати багато складних проблем. Вони мають конкурувати не лише з вітчизняними компаніями та з іноземними, пропозиція яких інколи виглядає привабливішою, але в умовах сучасного кризового становища так організувати свою діяльність, обрати таку стратегію, залишитися наданому ринку і водночас отримувати прибутки.

Метою індивідуальної роботи є проведення SWOТ-аналізу діяльності підприємства, а також визначення відповідної стратегії підприємства.

Об’єктом дослідження є Закрите акціонерне товариство “Рівне-Борошно", яке є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, і створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, “Про власність", “Про цінні папери і фондову біржу", “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативно-правових актів.

Юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35.

Метою діяльності підприємства є задоволення спільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства.

Основними видами діяльності Товариства є наступне: виробництво борошна; виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; інші види оптової торгівлі; оптова торгівля зерном та кормами для тварин; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

Основними завдання індивідуальної роботи є:

з'ясувати економічну природу SWOТ-аналізу в сучасних умовах та проаналізувати класичні та сучасні теоретичні засади стратегічного аналізу на підприємстві;

провести стратегічний аналіз діяльності ЗАТ „Рівне-Борошно”;

провести аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ЗАТ „Рівне-Борошно” і на основі цього розробити SWOТ-матрицю;

визначити сильні та слабкі сторони діяльності товариства;

з’ясувати можливості та загрози для подальшого розвитку товариства;

розробити стратегічні напрямки підвищення ефективності діяльності та обґрунтувати доцільність обраної стратегії розвитку товариства.

Предметом дослідження є економічні методи та підходи до проведення SWOT-аналізу на підприємстві.

SWOT-аналіз - це визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і загроз, які виходять із його найближчого оточення (зовнішнього середовища).

Сильні сторони підприємства - те, у чому воно досягло успіхів або якась особливість, котра дасть додаткові можливості. Сила може полягати в наявному досвіді, доступі до унікальних ресурсів, наявності передової технології й сучасного устаткування, високій кваліфікації персоналу, високій якості продукції, популярності, тощо.

Слабкі сторони підприємства - це відсутність чогось важливого для функціонування підприємства або те, що поки не вдається в порівнянні з іншими компаніями й ставить у несприятливе положення.

Ринкові можливості - це сприятливі обставини, які підприємство може використати для одержання переваги.

Ринкові загрози - події, настання яких може несприятливо вплинути на діяльність підприємства.

1. Сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"

SWOТ-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середовища, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зовнішнього середовища організації. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії організації.

Отже, складемо перелік параметрів за якими буде оцінено внутрішнє середовище підприємства, зокрема його сильні та слабкі сторони (табл.1.1):

Таблиця 1.1

Групи показників, за якими визначаються сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"

Показники

2007 р.

2008 р.

Відхилення

Тр%

1. Прибутковість:

- обсяг прибутку

979

2381

1402

243,21

- рентабельність продукції

0, 19

0,21

0,02

110,53

- рентабельність капіталу

0,03

0,06

0,03

200

- рентабельність власного капіталу

0,06

0,12

0,06

200

2. Репутація:

- прихильність споживачів

За рахунок високої якості товару, помірних цін та різноманітності у виборі продукції, товариство користується високою прихильністю у споживачів.

- довіра ділових партнерів

ЗАТ "Рівне-Борошно" користується великою довірою у ділових партнерів, а тому має велику кількість партнерів, з якими намагається підтримувати постійні ділові стосунки, зокрема: підприємство реалізує товар покупцям в кредит, надає знижки постійного клієнта, займається доставкою товару, а також, постійно шукає нових партнерів.

3. Продуктивність:

- продуктивність праці

185,67

308,16

122,49

165,97

- фондовіддача

3,09

4,88

1,79

157,92

- Матеріаловіддача

2,62

2,67

0,05

101,91

4. Асортимент продукції (робіт, послуг)

На підприємстві наявний великий асортимент продукції, зокрема:

борошно вищого ґатунку;

борошно 1 ґатунку;

борошно житнє;

висівки та відходи від переробки зернових культур;

мука кормова пшенична.

5. Фінансові ресурси:

- коефіцієнт фінансової незалежності

0,25

0,26

0,01

104

- частка позичкового капіталу у структурі капіталу

0,75

0,74

-0,01

98,67

- співвідношення власного і позикового капіталу

0,33

0,35

0,02

106,06

- оборотність капіталу

1,13

1,53

0,4

135,40

6. Виробничі потужності:

- вартість необоротних активів

9152

10806

1654

118,07

- ступінь зношеності

0,34

0,35

0,01

102,94

7. Дослідження і впровадження новинок:

На підприємстві наявні сучасні виробничі потужності, яким властива висока гнучкість

8. Організація фірми

Розподіл ділових обов’язків між працівниками підприємства здійснюється згідно організаційної структури. Зокрема, найвищу посаду на підприємстві посідають збори акціонерів, яким підпорядковується спостережна рада, ревізійна комісія та директор, якому в свою чергу підпорядковуються всі інші працівники.

9. Трудові ресурси,%:

- коефіцієнт обороту по прийому

4

5

1

125

- коефіцієнт обороту по звільненню

7,9

7,2

-0,7

91,14

- коефіцієнт плинності кадрів

7,9

7,2

-0,7

91,14

- підвищення професійного рівня

Підприємство здійснює первинну професійну підготовку працівників, а також підвищення їх кваліфікації шляхом направлення їх на навчання у професійно технічні навчальні заклади за договорами,

- робоча дисципліна

Робоча дисципліна на підприємстві на високому рівні, всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки за що вони отримують винагороду у вигляді премії.

10. Соціальна відповідальність:

- працевлаштування безробітних

Працевлаштування безробітних здійснюється через відділ кадрів, де безпосередньо відбувається подальше їх направлення на роботу.

- підтримка благочинних фондів

Підприємство здійснює щорічні благодійні внески для дітей сиріт.


На основі визначених показників, сформуємо оцінку грипи факторів за балами (табл.1.2):

Таблиця 1.2

Оцінка сильних і слабких сторін підприємства

№ п/п

Фактори

Оцінка (від 1 до 10 балів)

1.

Прибутковість

10

2.

Репутація

10

3.

Продуктивність

9

4.

Асортимент продукції

10

5.

Фінансові ресурси

10

6.

Виробничі потужності

8

7.

Дослідження і впровадження новинок

2

8.

Організація фірми

10

9.

Трудові ресурси

6

10.

Соціальна відповідальність

8

Для оцінки ймовірності банкрутства, визначимо коефіцієнт Альтмана та коефіцієнт Бівера:

1. Коефіцієнт Альтмана:

Ка = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + X5, де Ка - коефіцієнт Альтмана;

Х1 - оборотний капітал/сума активів;

Х2 - чистий прибуток/власний капітал;

Х3 - виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) /середньорічна вартість активів;

Х4 - власний капітал/зобов’язання;

Х5 - виручка/сума активів.

2. Коефіцієнт Бівера:

Кб = (ЧП - Ар): (ДЗ + ПЗ),

де Кб - коефіцієнт Бівера;

ЧП - чистий прибуток;

Ар - амортизація;

ДЗ - довгострокові зобов’язання;

ПЗ - поточні зобов‘язання.

Кб2007 = (979 - 910): 25513 = 0,003

Кб2008 = (2381 - 1003): (550 - 29915) = - 0,05

Розрахувавши коефіцієнти, можна сказати, що діяльність підприємства є досить сприятливою та ефективною, з дуже низькою ймовірністю банкрутства, оскільки коефіцієнт Альтмана у 2007 - 2008 рр. становить > 3 та з кожним роком зростає, зокрема у 2008 р., порівняно з 2007 р., він зріс на 0.85.

Проте потрібно відмітити і те, що коефіцієнт Бівера у 2007 - 2008 рр. не досягає норми і становить < 0,2, а також, спостерігається постійна тенденція до зниження даного коефіцієнта, зокрема у 2008 р., порівняно з 2007 р., він знизився на 0,053, що відображає небажане скорочення частки прибутку, яка направляється на розвиток виробництва. Така тенденція в кінцевому випадку призводить до незадовільної структури балансу, коли підприємство починає працювати в борг.

На основі проведених розрахунків, визначимо сильні та слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно" (табл.1.3):

Таблиця 1.3

Сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"

Сфера діяльності

Сильні сторони

Слабкі сторони

Прибутковість

Підприємство є досить прибутковим.

Всі показники рентабельності зростають швидкими темпами

Репутація

Велика прихильність споживачів.

Хороші, налагоджені стосунки з діловими партнерами.

Велика кількість покупців.

Довготривалі стосунки з діловими партнерами.

Багаторічний досвід роботи на ринку.

Надійні постачальники сировини та матеріалів.

Продуктивність

Постійне збільшення продуктивності праці працівників, фондовіддачі та матеріаловіддачі.

Конкурентоспроможність продукції.

Добре обізнаний у специфіці діяльності фірми персонал

Відсутність роздрібної торгівлі.

Поява конкурентів.

Зростання ціни на сировину.

Сезонність.

Асортимент продукції

Різноманітний асортимент продукції.

Фінансові ресурси

Постійне зростання фінансової незалежності підприємства та оборотності капіталу.

Зменшення частки позикового капіталу.

Низький рівень фінансової незалежності.

Виробничі потужності

Збільшення вартості необоротних активів.

Наявність своїх виробничих цехів.

Зростання ступеня зношеності обладнання.

Дослідження і впровадження новинок

Сучасні виробничі потужності, яким властива висока гнучкість.

Організація фірми

Розроблена організаційна структура ЗАТ "Рівне-Борошно".

Чіткий розподіл обов’язків між працівниками.

Швидке прийняття управлінських рішень.

Трудові ресурси

Постійне збільшення коефіцієнта обороту по прийому та зменшення коефіцієнту обороту по звільненню.

Підвищення якості праці та мотивація персоналу.

Залучення молодих та перспективних працівників.

Постійне звільнення персоналу.

Соціальна відповідальність

Здійснює набір працівників через відділ кадрів.

Займається благочинністю

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони діяльності підприємства, можна відмітити про досить сприятливу та ефективну діяльність товариства загалом, оскільки сильні сторони підприємства значно переважають над слабкими сторонами.

2. Можливості і загрози ЗАТ "Рівне-Борошно"

Визначивши сильні та слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно", визначимо його можливості та загрози (табл.2.1):

Таблиця 2.1

Фактори, за якими визначаються можливості і загрози зовнішнього середовища підприємства

Група факторів

Показники

Фактори макросередовища

1. Економіка:

Кризові явища в економіці країни

Обтяжлива система оподаткування

Падіння попиту через зниження рівень доходів населення

Високі темпи інфляції

Високий рівень безробіття

2. Політика:

Нестабільність законодавчої бази

Політична нестабільність

Низький рівень правової грамотності населення

Значна частка тіньової економіки

3. Науково-технічний прогрес:

Низький рівень розвиток технології

Низький рівень запровадження інновацій

4. Природне середовище:

Постійне забруднення навколишнього середовища

Збільшення кількості модифікованих товарів

5. Соціальна сфера:

Збільшення рівня народжуваності

Низький рівень соціальної захищеності населення

Еміграція населення

Фактори безпосереднього оточення

1. Попит:

Велика частка ринку

Постійне збільшення попиту на продукцію

Висока прихильності покупців до товарів підприємства

2. Конкуренція:

Лише декілька основних конкурента

3. Збут:

Велика кількість покупців

Підприємство здійснює самостійну доставку товару, що покращує ділові стосунки з партнерами

Визначимо ступінь важливості кожного з факторів за десятибальною шкалою, потенційні загрози відображатимемо зі знаком "-", а потенційні можливості - зі знаком "+" (табл.2.2):

Таблиця 2.2. Оцінка можливостей і загроз підприємства

№ п/п

Фактор

Оцінка (від 1 до 10 балів)

1.

Економіка:

1.1

Кризові явища в економіці країни

-8

1.2

Обтяжлива система оподаткування

-6

1.3

Падіння попиту через зниження рівень доходів населення

-6

1.4

Високі темпи інфляції

-10

1.5

Високий рівень безробіття

-5

2.

Політика:

2.1

Нестабільність законодавчої бази

-4

2.2

Політична нестабільність

-4

2.3

Низький рівень правової грамотності населення

-2

2.4

Значна частка тіньової економіки

-1

3.

Науково-технічний прогрес:

3.1

Низький рівень розвиток технології

-4

3.2

Низький рівень запровадження інновацій

-5

4.

Природне середовище:

4.1

Постійне забруднення навколишнього середовища

-8

4.2

Збільшення кількості геномодифікованих товарів

-6

4.3

Еміграція населення

-6

5.

Соціальна сфера:

5.1.

Збільшення рівня народжуваності

+7

5.2.

Низький рівень соціальної захищеності населення

-6

6.

Попит:

6.1.

Велика частка ринку

+9

6.2.

Постійне збільшення попиту на продукцію

+10

6.3.

Висока прихильності покупців до товарів підприємства

+8

7.

Конкуренція:

7.1.

Лише декілька основних конкурента

+7

8.

Збут:

8.1.

Велика кількість покупців

+8

8.2.

Підприємство здійснює самостійну доставку товару, що покращує ділові стосунки з партнерами

+5

На основі визначених можливостей і загроз ЗАТ "Рівне-Борошно", сформуємо таблицю можливостей і загроз підприємства (табл.2.3):

Таблиця 2.3. Можливості і загрози для ЗАТ "Рівне-Борошно"

Групи факторів

Можливості

Загрози

Економіка

Кризові явища в економіці країни.

Обтяжлива система оподаткування.

Падіння попиту через зниження рівень доходів населення.

Високі темпи інфляції.

Високий рівень безробіття.

Політика

Нестабільність законодавчої бази.

Політична нестабільність.

Низький рівень правової грамотності населення.

Значна частка тіньової економіки.

Науково-технічний прогрес

Низький рівень розвиток технології.

Низький рівень запровадження інновацій.

Природне середовище

Постійне забруднення навколишнього середовища.

Збільшення кількості гемодифікованих товарів.

Еміграція населення.

Соціальна сфера

Поява на рику праці більшої кількості кваліфікованих кадрів.

Збільшення рівня народжуваності.

Низький рівень соціальної захищеності населення.

Попит

Велика частка ринку.

Постійне збільшення попиту на продукцію.

Висока прихильності покупців до товарів підприємства.

Конкуренція

Зниження цін постачальників.

Лише декілька основних конкурента.

Збут

Велика кількість покупців.

Підприємство здійснює самостійну доставку товару, що покращує ділові стосунки з партнерами.

Отже, дослідивши можливості і загрози підприємства, можна сказати, що найбільшу загрозу для підприємства становлять економічні, політичні, науково-технічні та природні фактори, а найбільші можливості - соціальна сфера, попит, конкуренція та збут.

3. Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями і загрозами ринку

Сильні і слабкі сторони, можливості та загрози позиціонуються на полях матриці SWOT - аналізу (табл.3.1). Кожне поле матриці має своє позначення:

Поле СіМ - поєднання сильних сторін і можливостей;

Поле СлМ - поєднання слабких сторін і можливостей;

Поле СіЗ - поєднання сильних сторін і загроз;

Поле СлЗ - поєднання слабких сторін і загроз.

Таблиця 3.1

Матриця SWOT-аналізу

Можливості

Поява на рику праці більшої кількості кваліфікованих кадрів.

Збільшення рівня народжуваності.

Велика частка ринку.

Постійне збільшення попиту на продукцію.

Висока прихильності покупців до товарів підприємства.

Поява на рику праці більшої кількості кваліфікованих кадрів.

Збільшення рівня народжуваності.

Загрози

Кризові явища в економіці країни.

Обтяжлива система оподаткування.

Падіння попиту через зниження рівень доходів населення.

Високі темпи інфляції.

Нестабільність законодавчої бази.

Політична нестабільність.

Значна частка тіньової економіки.

Низький рівень запровадження інновацій.

Постійне забруднення навколишнього середовища.

Еміграція населення.

Сильні сторони

Висока прибутковість.

Швидкі темпи зростання рентабельності.

Прихильність споживачів.

Налагоджені стосунки з діловими партнерами.

Багаторічний досвід роботи на ринку.

Постійне збільшення продуктивності праці працівників, фондовіддачі та матеріаловіддачі.

Різноманітний асортимент продукції.

З зростання фінансової незалежності підприємства та оборотності капіталу.

Збільшення вартості необоротних активів.

Наявність своїх виробничих цехів.

Наявність організаційної структури.

Чіткий розподіл обов’язків між працівниками.

Швидке прийняття управлінських рішень.

Підвищення якості праці та мотивація персоналу.

Поле СіМ

Розширення асортименту продукції, наприклад, відкриття цеху по виготовленню хлібобулочних виробів.

Вихід на іноземні ринки.

Збільшення обсягів реалізації продукції.

Захоплення нових сегментів ринку.

Випуск екологічно частих продуктів.

Застосування прогресивних систем і форм оплати праці.

Впровадження нової і менш відхідної технології.

Поле СіЗ

Диверсифікація діяльності підприємства.

Пошук нових каналів збуту.

Поліпшення цінової політики.

Поліпшення якості продукції.

Вдосконалення маркетингової діяльності.

Слабкі сторони

Відсутність роздрібної торгівлі.

Поява конкурентів.

Зростання ціни на сировину.

Сезонність.

Низький рівень фінансової незалежності.

Зростання ступеня зношеності обладнання.

Постійне звільнення персоналу.

Поле СлМ

Зменшення вартості товару шляхом зменшення витрат.

Пошук більш дешевших джерел сировини.

Інформування населення про товар.

Збільшення асортименту продукції.

Поліпшення умов праці.

Поле СлЗ

Пошук додаткових інвесторів.

Здача в оренду пустих складських приміщень.

Продажа зайвого устаткування.

Реалізація застарілої продукції за дешевшими цінами.

Скорочення персоналу.

На основі матриці SWOT-аналізу чітко видно, що основною стратегією діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно" є стратегія Максі-Максі (Поле СіМ), а отже, підприємство повинно зміцнювати свої позиції на ринку шляхом:

диверсифікації товару;

збільшення своєї частки на ринку, зокрема, вихід на іноземні ринки;

виведення на ринок товарів новинок.

Висновок

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони діяльності підприємства, можна відмітити про досить сприятливу та ефективну діяльність товариства загалом, оскільки сильні сторони підприємства значно переважають над слабкими сторонами.

Щодо можливостей та загроз, то можна сказати, що найбільшу загрозу для підприємства становлять економічні, політичні, науково-технічні та природні фактори, а найбільші можливості - соціальна сфера, попит, конкуренція та збут.

На основі матриці SWOT-аналізу чітко видно, що основною стратегією діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно" є стратегія Максі-Максі (Поле СіМ), а отже, підприємство повинно зміцнювати свої позиції на ринку шляхом:

розширення асортименту продукції, наприклад, відкриття цеху по виготовленню хлібобулочних виробів;

вихід на іноземні ринки;

збільшення обсягів реалізації продукції;

захоплення нових сегментів ринку;

випуск екологічно частих продуктів;

застосування прогресивних систем і форм оплати праці;

впровадження нової і менш відхідної технології.